Ezt a Honlapot (www.ofsz.hu) az O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.  (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12., cégjegyzékszáma: 01-10-047548), pénzforgalmi szolgáltató (O.F.SZ. Zrt.) üzemelteti.

A Honlapon Önnek lehetősége van megadni egyes személyes adatait. Kérjük ezért, hogy személyes adatait csak a jelen Adatkezelési Tájékoztató elolvasását követően, annak tartalmát elfogadva adja meg!

Tájékoztatjuk Önt, hogy a Honlapon a személyes adatait nem köteles megadni!

Jelen Tájékoztató az Európai Parlament és a Tanács által a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szólóan, 2016. április 27-én kiadott, 2016/679 számú EU Rendelet (általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14 cikke szerinti tájékoztató.

A Honlapon megvalósuló adatkezelés – a GDPR 2. és 3. cikkei szerint – a GDPR hatálya alá tartozik. A birtokunkba került személyes adatok kezelését a GDPR és jelen Tájékoztató szerint végezzük.

Mi minősül személyes adatnak?

Mi minősül adatkezelésnek?

Kik az adatkezelők?

„Személyes adat”: az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ.

Azonosítható az a természetes személy, aki (közvetlen vagy közvetett módon), különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító) vagy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.[1]

 „Adatkezelés”: a személyes adatokon (vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon) végzett bármely művelet vagy műveletek összessége.

Adatkezelésnek minősül a személyes adatok

 • gyűjtése,
 • rögzítése,
 • rendszerezése, tagolása,
 • tárolása,
 • átalakítása vagy megváltoztatása,
 • lekérdezése.

Adatkezelésnek minősül:

 • az adatokba történő betekintés,
 • az adatok felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétele,
 • az adatok összehangolása vagy összekapcsolása,
 • az adatok korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.[2]

„Adatkezelő”: az a személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit (önállóan vagy másokkal együtt) meghatározza.[3]

1. Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

Az Adatkezelők – az egyes adatkezelések céljának megfelelően – a Honlapon az Érintett által megadott, alábbi személyes adatokat kezelik az alábbi adatkezelési jellemzőkkel.

Az Ön személyes adatait kizárólag az Önnel való személyes kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás céljából kezeljük. A birtokunkba került személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést nem végezünk.

Az Ön felé (vagy az Ön által képviselt szervezet felé) teljesülő kapcsolatfelvétel kifejezetten az Ön kezdeményezése alapján történik azzal, hogy Ön a Honlapon a kapcsolatfelvételhez szükséges adatokat – a jelen Tájékoztató megismerését és elfogadásával egyidejűleg – megadta a számunkra a Honlap erre a célra létrehozott felületén.

Ön, mint Érintett a személyes adatait önkéntesen, jelen Tájékoztató alapján, annak ismeretében adja meg a számunkra. A személyes adatai megadására Önt sem szerződés, sem pedig jogszabály nem kötelezi.

Kapcsolatfelvételi célból megadott személyes adatok

Az adatok kezelésének tervezett célja Kapcsolatfelvételi lehetőség biztosítása arra, hogy a Fizetési Pont cégcsoport tagjai közvetlenül vehessék fel a kapcsolatot az Érintettel az Érintett erre vonatkozó, kifejezett kezdeményezésére. A kapcsolatfelvétel célja: a Fizetési Pont cégcsoport cégei által nyújtott szolgáltatások és üzleti ajánlat vonatkozásában adandó üzleti tájékoztatás, üzleti kommunikáció folytatása.

 

  A kezelt személyes adat megnevezése Az adat forrása Az adat tárolásának az időtartama Az adatkezelés jogalapja és GDPR szerinti jogcíme Az adat meg nem adásának a következménye
a.) A közvetlen kapcsolat felvételét kezdeményező Érintett neve

 

Közvetlenül az Érintettől gyűjtött adat.

Önkéntes szövegbevitel a Honlap „KAPCSOLAT” menüpontjában található, „NÉV” adatbeviteli mezőben

3 hónap.

A tárolási időt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a.) pont.).

A hozzájárulás formája: a jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti hozzájárulás.

A kapcsolat felvételéhez kötelezően megadandó személyes adat. Megadása hiányában a kapcsolatfelvételre nem tud sor kerülni.
b.) A közvetlen kapcsolat felvételét kezdeményező Érintett elektronikus kapcsolati levélcíme

(e-mail cím)

 

Közvetlenül az Érintettől gyűjtött adat.

Önkéntes szövegbevitel a Honlap „KAPCSOLAT” menüpontjában található, „E-MAIL-CÍM” adatbeviteli mezőben

3 hónap.

A tárolási időt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a.) pont.).

A hozzájárulás formája: jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti hozzájárulás.

A kapcsolat felvételéhez kötelezően megadandó személyes adat. Megadása hiányában a kapcsolatfelvételre nem tud sor kerülni.
c.) A közvetlen kapcsolat felvételét kezdeményező Érintett kapcsolati telefonszáma

 

Közvetlenül az Érintettől gyűjtött adat.

Önkéntes szövegbevitel

a Honlap „KAPCSOLAT” menüpontjában található, „TELEFONSZÁM” adatbeviteli mezőben

3 hónap.

A tárolási időt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a.) pont.).

A hozzájárulás formája: jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti hozzájárulás.

A kapcsolat felvételéhez NEM kötelezően megadandó. Az adat megadása esetén a kapcsolat felvételére telefonos úton is sor tud kerülni.
d.) A kapcsolatfelvételi adatlap „Üzenet” szövegdobozában az Érintett által esetlegesen megadott további személyes adatok Közvetlenül az Érintettől gyűjtött adat.

Önkéntes szövegbevitel

a Honlap „KAPCSOLAT” menüpontjában található, „ÜZENET” adatbeviteli mezőben

3 hónap.

A tárolási időt követően a kezelt személyes adatok törlésre kerülnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6 cikk (1) bekezdés a.) pont.).

A hozzájárulás formája: jelen Tájékoztató 3. pontja szerinti hozzájárulás.

A szövegmező a kapcsolat felvételéhez NEM kötelezően töltendő. Tartalmát az Érintett maga alakítja ki és határozza meg.

2. Az adatkezelők megnevezése. Közös adatkezelők.

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (adatkezelői kapcsolattartó)

Székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Cégjegyzékszám: 01-09-294972

Postacím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Telefon: +36 1 577 4664

E-mail cím: info@fizetesipont.hu

 

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Cégjegyzékszáma: 01-10-047548

Postacím: 1027 Budapest, Kapás u. 6-12.

Telefon: +36 1 577 4664

E-mail cím: info@fizetesipont.hu 

Az Adatkezelők – a GDPR 26. cikke szerinti – közös adatkezelők, mivel az adatkezelés céljait és eszközeit közösen határozzák meg.

A Közös Adatkezelők átlátható módon, a közöttük létrejött, külön megállapodásban (Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodás) határozzák meg a GDPR szerinti kötelezettségeik teljesítéséért fennálló – különösen az Érintett jogainak gyakorlásával és a GDPR 13. és a 14. cikkben említett információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos feladataikkal összefüggő – felelősségük megoszlását.

A Közös Adatkezelők a Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodásban az Érintettek felé a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft.-t jelölték ki kapcsolattartóként („adatkezelői kapcsolattartó”).

A Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodás megfelelően tükrözi a Közös Adatkezelők érintettekkel szembeni szerepét és a velük való kapcsolatukat. A megállapodás lényegét az Érintett kérésére a Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. az Érintett rendelkezésére bocsátja.

Az Érintett – a Fizetési Pont Közös Adatkezelői Megállapodás feltételeitől függetlenül – mindegyik Adatkezelő vonatkozásában és mindegyik Adatkezelővel szemben gyakorolhatja a GDPR szerinti jogait.

Az Adatkezelők – a GDPR 24. cikke szerint – az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak biztosítása és bizonyítása céljából, hogy a személyes adatok kezelése a GDPR-ral összhangban történjen.

Az Adatkezelők megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaznak.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket az Adatkezelők az e pont szerinti elérhetőségén fogadják.

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés – az 1. pontban meghatározottak szerint – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, illetve b.) pontján alapul.

a.) Az Érintett a kezelt adatok vonatkozásában a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint: „hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez”.

Hozzájárulásnak az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása minősül. A hozzájárulással az Érintett (kifejezett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező más cselekedet útján) azt jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

A Honlapon Ön által megadott személyes adatokat az Ön önkéntes, konkrét, kifejezett és egyértelmű hozzájárulása alapján kezeljük. Az adatai kezeléséhez Ön (a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetével) azzal járul hozzá, hogy a Honlap „KAPCSOLAT” menüjében hozzáférhető adatbeviteli mezők kitöltésekor az ott megjelenő un. „check-boxba” történő hozzájáruló „belekattintással” Ön kifejezetten nyilatkozik arról, hogy a személyes adatai kezeléséről szóló, jelen Tájékoztatót elolvasta, elfogadta, és Ön kifejezetten ez alapján járul hozzá az adatbeviteli mezőkben megadott személyes adatainak a kezeléséhez, jelen Tájékoztató feltételei szerint.

b.) A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint: „az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges”.

Ön a személyes adatait egy esetlegesen megkötendő szerződésre vonatkozó, Ön által kezdeményezett kapcsolatfelvétel érdekében adja meg, a szerződés megköthetőségének előlépéseként.

4. A kezelt személyes adatok forrása

A kezelt személyes adatok forrása – az 1. pontban meghatározottak szerint – a Honlapon található adatbeviteli mezők önkéntes, Érintett általi kitöltése.

Amennyiben nem közvetlenül az Érintett tölti ki az adatbeviteli mezőket, akkor a ténylegesen kitöltő személy, mint adatkezelő által az adatbeviteli mezőkben az Érintettre vonatkozóan megadott személyes adatokat nem az Érintettől gyűjtik az Adatkezelők.

5. A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái. Adatfeldolgozók.

A „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

(„Harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.)

Az Adatkezelők adatfeldolgozót nem vesznek igénybe.

(Az adatfeldolgozó az a személy, aki az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.)

Az Adatkezelők a kezelt adatokat harmadik országba, illetve nemzetközi szervezet részére nem továbbítják.

6. Az adatkezelés egyes speciális esetei

Az adatkezelés során – a GDPR 22. cikke szerinti – automatizált döntéshozatal, profilalkalkotás nem történik.

„Profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére (különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők) elemzésére vagy előrejelzésére használják.

7. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az Adatkezelők az Érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítik.

Az adatkezelési hozzájárulás visszavonásának a joga

Az Érintett – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – az adatai kezeléséhez megadott önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A hozzáféréshez való jog

Az Érintett – a GDPR 15. cikke szerint – jogosult arra, hogy a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül az Adatkezelőktől tájékoztatást (visszajelzést) kérjen és kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy:

 • az Adatkezelők

– milyen személyes adatait;

– milyen jogalapon;

– milyen adatkezelési cél miatt;

– mennyi ideig

kezelik; továbbá, hogy

 • az Adatkezelők kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottak hozzáférést, vagy kinek továbbították a személyes adatait;
 • milyen forrásból származnak a személyes adatai;
 • az Adatkezelők alkalmaznak-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Az Érintett jogosult az Adatkezelők által kezelt személyes adatairól másolatot kapni és ellenőrizni, hogy az adatkezelést az Adatkezelők jogszerűen végzik-e. Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – az Érintett erre irányuló kérésére – első alkalommal díjmentesen bocsátják az Érintett rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az Érintett jogainak védelme érdekében az Adatkezelők kötelesek meggyőződni az Érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az Érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az Érintett – a GDPR 16. cikke szerint – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti az Adatkezelőtől, hogy az helyesbítsék a rá vonatkozó, pontatlan személyes adatot.

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelőktől a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Amennyiben az Érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az Adatkezelők a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesítik, és erről az általa megadott elérhetőségen értesítik az Érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az Érintett – a GDPR 18 cikke szerint – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a személyes adatai kezelését az Adatkezelők korlátozzák (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben:

 • vitatja a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az Adatkezelők arra az időtartamra korlátozzák az adatkezelést, amíg ellenőrzik a személyes adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, illetve a GDPR 18 cikk (2) bekezdése szerint lehet kezelni.

A törléshez való jog (Az „elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett – a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül – kérheti azt, hogy Adatkezelők töröljék a rá vonatkozó személyes adatokat, amennyiben az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. b) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 4. d) a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Törlési kérelem esetén az Adatkezelők kötelesek arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat – indokolatlan késedelem nélkül – töröljék, amennyiben fennállnak a GDPR 17. cikk (1) bekezdés a)-f.) pontok szerinti indokok.

Az Érintettnek ez alapján joga van az Adatkezelőktől kérni azt, hogy azok töröljék az általuk kezelt személyes adatait, amennyiben nincsen megfelelő ok az adatok további kezelésére. Az Érintett abban az esetben is jogosult kérni a személyes adatai törlését, amennyiben sikerrel tiltakozott személyes adatai kezelése ellen, amennyiben az Adatkezelők az adatokat jogellenesen kezelték, vagy amennyiben az Adatkezelők kötelesek a személyes adatait törölni. Az Adatkezelők bizonyos esetekben jogosultak megtagadni a törlési kérelem teljesítését, melyről az Érintett megfelelően tájékoztatásra kerül.

Adathordozhatósághoz való jog

Az Érintettnek joga van – a GDPR 20. cikke szerinti – adathordozhatósághoz. Ez alapján az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák az Adatkezelők. E jogának gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – akkor kérje az Adatkezelők által kezelt személyes adatai adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a GDPR 17. cikkét és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelők a személyes adatainak a kezelése során megsértették a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor:

– panaszt nyújthat be az Adatkezelők adatkezelési tevékenysége vonatkozásában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c,

postacím: 1530 Budapest,Pf.: 5.,

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu,

honlap: www.naih.hu,

telefon: +36 (1) 391-1400

fax: +36 (1) 391-1410

– panaszt nyújthat be az Adatkezelők adatkezelési tevékenysége vonatkozásában más, így különösen a szokásos tartózkodási helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatósághoz is,

vagy

– lehetősége van az adatainak a védelme érdekében az Adatkezelőkkel szemben keresettel, perben bírósághoz fordulni, amely az ügyben a bíróság soron kívül jár el. Ebben az esetben az Érintett szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcíme) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcíme), vagy az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhely vagy a tartózkodási hely szerinti törvényszékről a http://birosag.hu/torvenyszekek oldalon található tájékoztatás. Az Adatkezelők székhelye szerint a perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel. Amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van, akkor a per a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindítható.

8. Vegyes szabályok

A jelen Tájékoztatóban kifejezetten meg nem határozott fogalmak esetében a GDPR 4. cikke szerinti fogalom-meghatározásokat kell alkalmazni.

Az Adatkezelőknél az adatvédelmi tisztségviselő (DPO) nem működik.

Jelen Tájékoztató szerinti adatkezelését szerepel az Adatkezelők – GDPR 30. cikke szerinti – adatkezelési nyilvántartásban.

Az adatkezelésre vonatkozóan jelen Tájékoztatóban nem ismertetett szabályokra a GDPR-t kell alkalmazni. A jelen Tájékoztatóban, illetve a GDPR-ban meghatározott egyes szabályok közötti ellentét esetén a GDPR-ban meghatározott szabályt kell az adatkezelés során alkalmazni.

Az Adatkezelők fenntartják a jogukat a jelen Tájékoztató módosítására.

Az Adatkezelők kötelezik magukat arra, hogy gondoskodnak az általuk kezelt adatok biztonságáról.

Az Adatkezelők megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, ne törölhesse.

Budapest, 2019. november 1.

 

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Fizetési Pont Terminál Üzemeltető Kft. (adatkezelői kapcsolattartó)

[1] GDPR 4 cikk 1. pont

[2] GDPR 4 cikk 2. pont

[3] GDPR 4 cikk 7. pont

O.F.SZ. Országos Fizetési Szolgáltató Zrt.

Székhely:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó:
Adószám:

1027 Budapest, Kapás utca 6-12.
01-10-047548
Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
24134291-2-41